AVG

PRIVACYVERKLARING

RS skiteam respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

  1. Website (hierna ook “De website”): www.rs-skiteam.com
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): RS skiteam, gevestigd te Jaques Tatistrook 25, 2726TPZoetermeer, kvk-nummer:


Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.


Artikel 3 – De content van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.


Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
  • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren


Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.


Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door RS skiteam. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.


Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via avg@rs-skiteam.com.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.


Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.


Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: avg@rs-skiteam.com.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.


Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.


Artikel 11 – Cookies 

  1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
  2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

  1. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

– Geen overige cookies

  1. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
  2. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq


Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Sander Reedijk, avg@rs-skiteam.com, 0043 69911115130.

Voorwaarden Lossen weken Buitenland

Artikel 1 – Huishoudelijk regelement (gedragsregels):

Zowel tijdens trainingen en wedstrijden in Nederland alsook bij deelname aan buitenlandse trainingsweken, verwachten we van jou dat je je houdt aan afspraken die we met elkaar maken. Deze afspraken hebben we samengevat in ons huishoudelijk regelement.

Wij verwachten van jou:

  • 100% (of meer) aandacht, inzet en motivatie bij trainingen en wedstrijden
  • 100% (of meer) aandacht, inzet en motivatie bij schoolse aangelegenheden
  • professioneel onderhoud van materiaal
  • een respectvolle omgang met andere teamleden, trainers en begeleiders en overige personen, die direct of indirect betrokken zijn bij RS skiteam
  • als lid van RS skiteam vertegenwoordig je ook het RS skiteam, derhalve verwachten van jou te allen tijde een professionele houding en ben je ook een voorbeeld voor andere skiërs
  • bij trainingen en wedstrijden draag je het RS skiteam tenue
  • wedstrijdmeetings en vergaderingen zijn uitsluitend voor trainers en begeleiders van RS skiteam
  • graag horen wij van onze leden verbeterpunten, echter niet tijdens trainingen of wedstrijden
  • zowel de atleet als de ouders/verzorgers zijn op de hoogte van alle informatie beschreven in de volgende documenten:
  • Informatieboekje RS skiteam 2020-2021
  • Informatie lidmaatschap RS skiteam 2020-2021
  • Ga respectvol om met elkaars privacy
  • Ga respectvol om met elkaars eigendommen
  • Pesten in welke vorm dan ook heeft bij RS skiteam geen plaats
  • Diefstal, pesten, seksueel misbruik, alcohol en drugs worden bij RS skiteam gezien als ingrijpende misdragingen.
  • Elke atleet heeft het recht zich veilig en geborgen te voelen.
  • Elke atleet draagt ervoor zorg dat ook collega-atleten zich veilig en geborgen kunnen voelen.

Bij RS skiteam mag iedereen zich zelf zijn. Er wordt veel van je verwacht. Als lid van RS skiteam mag je van ons verwachten, dat wij altijd voor je klaar staan en jou helpen in moeilijke situaties. Als atleet mag je van RS skiteam verwachten dat wij – indien noodzakelijk – samen met jou, je ouders/verzorgers en je teamgenoten op zoek gaan naar oplossingen. Niemand is perfect en iedereen mag fouten maken. Mocht dit onverhoopt gebeuren, gaan we er wel van uit dat je leert van je fouten.

Bij misdragingen of ongepast gedrag zullen wij het gesprek met jou en je ouders/verzorgers aangaan. Mocht het een atleet niet lukken kan niet opnieuw in de fout te gaan kan dit leiden tot een officiële waarschuwing. Aan een officiële waarschuwing hangt ook een consequentie vast. Mogelijke consequenties variëren van een zinvolle extra taak zoals bijvoorbeeld extra looptraining (bij lichte misdragingen) tot en met uitsluiting van het verdere trainingsprogramma.

Voorop staat dat we ervan uitgaan dat elke atleet met de beste bedoelingen zelf en in ons team werkt aan zijn of haar persoonlijke doelstellingen!

Artikel 2 – Betalingen en opzeggingen

Op deze voorwaarden is het Oostenrijks Recht van toepassing. Alle leden met een Paket standaard of premium hebben een overeenkomst met alle voorwaarden ondertekend. Bij het afnemen van losweken geld het volgende:
– Weken die geboekt en bevestigt zijn kunnen tot 2 weken van te voren kosteloos worden gecanceld.
– Bij vroegtijdige beëindiging van de training om welke reden dan ook (ziekte, blessures of andere redenen) worden de  kosten voor de geboekte trainingen tot 14 dagen na de blessure 100% in rekening gebracht.
– Voor een eventuele annuleringsverzekering is zelf zorg te dragen.
– Bij meermalige of ernstige overtreding van de regels omschreven in het huishoudelijke regelement behoudt RS skiteam zich het recht de trainingen te beëindigen voor deze persoon, indien hier een geldige rede voor is. Ook in dit geval worden de kosten zoals hierboven omschreven 100% in rekening gebracht. Geldige redenen zijn bijvoorbeeld structureel pestgedrag of diefstal.
– Ook RS skiteam heeft te maken met de onzekerheid rondom covid19. Hier geld dat indien er onverhoopt weken uit zouden vallen. Weken die door covid19 zijn uitgevallen en niet konden worden verplaatst word 40% van de betaalde week prijs Vergoed. (dit geld voor compleet uitgevallen weken)
– Bij een Quarantaine die binnen de geplande week valt wordt 100% van de weekprijs gerekend
– Bij een Quarantaine die buiten de geplande trainingsweken vallen wordt een vergoeding van de onkosten berekend